آدرس دانشکده زیست شناسی: استان سمنان، شهرستان دامغان، بلوار چشمه علی، دانشگاه دامغان، ساختمان شماره ۳، دانشکده زیست شناسی، کد پستی:۳۶۷۱۶۴۱۱۶۷

 

 

 

مسئول آزمایشگاه:

دکتر محمد تقی قربانیان

 

تماس با کارشناس آزمایشگاه:

ابوطالب کوشا کارشناس ارشد زیست شناسی

Email: kousha@staff.du.ac.ir

۰۲۳-۳۵۲۲۰۲۴۳