تفاهم نامه های همکاری

تفام نامه های همکاری

1- تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنان

۲- تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

۳- تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران