تفاهم نامه های همکاری

تفام نامه های همکاری

1- تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲- تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنان

۳- تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

۴- تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

۵- تفاهم نامه همکاری علمی-تحقیقاتی و پژوهشی با مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس