۱– آزمایشگاه مولکولی

 

 

 •  ارزیابی بیان نیمه کمی و کمی ژن ها به روش RT-PCR
 •  وسترن بلات
 •  زایموگرافی
 •  سنجش آنزیم ها
 •  تخلیص DNA
 •  SDS- PAGE
 •  سنجش Lipid peroxidation
 •  سنجشROS

 

۲-  آزمایشگاه کشت سلول 

 

 

 • آشنايي با اصول کشت سلول و راهکارهاي دستيابي به رده هاي مختلف سلولي بالغ و جنینی
 • اجراتکنیکهای پایه کشت و نگهداری رده های سلولی مختلف از جمله:
 • استخراج و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشأ مختلف،
 • استخراج و کشت سلولهای بنیادی عصبی
 • استخراج و کشت سلولهای فیبروبلاستی جنینی
 • تیمار سلول ها و بررسی اثرات آن بر شرایط رشد سلول
 • القا سلول ها برای تمایز به رده های سلولی با منشا متفاوت
 • جداسازی peripheral blood mononuclear cells

۳- آزمایشگاه بافت شناسی

 

 

 • شناخت ساختار بافت دستگاههای مختلف بدن
 • در اين آزمايشگاه با تهيه برشهای ميکروسکوپی از بافت و استفاده از انواع رنگ آميزيهای عمومی و اختصاصی انجام می شود.
 •  انجام ايمنو هيستوشيمی، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوفلورسانس برای سنجش نشانگر های پروتئينی داخل سلولی و         بافتی

۴- آزمایشگاه IVF و کشت جنین

 

 • تهیه و آماده سازی گامت ها،
 • لقاح آزمایشگاهی
 • کشت گامت و جنین
 • انجماد و نگهداری طولانی مدت گامت و جنین
 • بررسی سلول های بنیادی دخیل در فیزیولوژی تولید مثل

۵- آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی

 

 • فعالیت الکتریکی سلول در سطح سلول و یا کانال های یونی سطح غشاء سلول توسط تکنیک C مورد مطالعه قرار می گیرد.
 • فعالیت الکتریکی دسته جمعی سلول ها و رفتار شبکه های عصبی توسط تکنیک ثبت پتانسیل های میدانی بررسی می شود.
 • شناسايی مکانيسم های احتمالي تنظيم و کنترل رهايش ناقلين عصبی و عملکرد سيناپسهای عصبی، با اعمال تغييرات بر روی سیناپس های  موجود انجام مي پذيرد.

۶– آزمایشگاه رفتار

 

 

 • رفتار موش سفید بزرگ آزمایشگاهی (Rat) در حالت های سالم و یا به دنبال تزریق دارو مورد بررسی قرار می گیرد.
 • بررسی های رفتاری شامل مطالعه ترس آموخته، یادگیری فضایی، تعادل و هماهنگی حرکتی است.
 • بخش های مختلف مغز با استفاده از دستگاه استریوتاکس و مختصات فضایی سه بعدی جهت تزریق دارو با تحریک الکتریکی در دسترس قرار می گیرد.